โลโก้เว็บไซต์ 25 เม.ย.66: เชิญชวนร่วมฟังการนำเสนอผลงานภูมิปัญญา ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มทร.ล้านนา | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

25 เม.ย.66: เชิญชวนร่วมฟังการนำเสนอผลงานภูมิปัญญา ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาเชิญชวนร่วมฟังการนำเสนอโครงการย่อย ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของนักศึกษา มทร.ล้านนา
  ตามที่ธนาคารออมสินได้มอบทุนอุดหนุนการดำเนินงาน โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 6 โครงการ บัดนี้นักศึกษาลง...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา