โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ตามที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์/ บริการ ให้สามารถเข้าสู่ตลาด สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า สรางการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรุ้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปัญญาท้องถิ่นที่จะเป็นแนวทางสร้างประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพตัวเอง อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8  ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการย่อย (ข้อเสนอโครงการ) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากหม่อน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปไทยลั๊วะ บ้านสะเกี้ยงต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน
  ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา น่าน)
   
 2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนทากาศวิลเลจ อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน (ชุมชนท่องเที่ยวทากาศวิลเลจ)
  ที่ปรึกษาโครงการ: อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร. ล้านนา เชียงใหม่
   
 3. โครงการกลุ่มชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่สูนน้อย บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
  ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์มัทรี สีมา อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   
 4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตคีโต ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้โกโก้ดอย) 
  ที่ปรึกษาโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   
 5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำปูผงอบแห้งสำเร็จรูป ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปปูนา “แบรนด์ปรุงนา”) 
  ที่ปรึกษาโครงการ : ดร.ลมัย ผัสดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมและงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงใหม่

 

โดยมี คุณอารีรัตน์ ไชยแก้วเมร์ หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ภาค 8 ร่วมกับ ผู้บริหารสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานในการพิจารณา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา