โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 479 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินการเป็นศูนย์ประสานงานดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชงและสมุนไพรไทย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรลาศ ดอนชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปกรรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นคณะดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจากนายไตรทศ ใจศร๊ธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก ร่วมให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านสมุนไพรในโครงการฯ

 

ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยพัฒนาศักยภาพการบริการของแหล่งเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโยลีและนวัตกรรมสำหรับการแปรรูปสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารทางการตลาด การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การปลูกและการกระบวนการแปรรูปจากภูมิปัญญาผสมผสานกับเทคโนโลยีให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยใกล้ตัวอย่างปลอดภัย รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และต่อยอดทางความคิดให้สมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจฯ และชุมชนใกล้เคียง

 

ข้อมูล คณะกรรมการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
ภาพ/เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา