โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566  | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1031 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566  ร่วมกับ คุณณิศากร บุญสงค์ พร้อมด้วยทีมงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการยกระดับศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ ทีม Soft Power Team ในการนำเสนอแนวทางการยกระดับศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ จ้องแดงบ้านดอนเปา โดยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน พร้อมนำชมกิจกรรมจากการดำเนินงานของทีม Soft Power Team ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ จ้องแดงบ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวตามแผนที่ท่องเที่ยวต้นแบบในตำบลดอนเปาที่ได้จัดทำไว้

 

โครงการยกระดับศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2566  ของ ทีม Soft Power Team ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน จากการลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี ดร.จุราพรรณ พิมูลชาติ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่ม ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ จ้องแดงบ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง สร้างต้นแบบแผนที่ท่องเที่ยวในตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ศูนย์หัตถรรมให้เป็นที่รู้จักทางออนไลน์หลากหลายช่องทาง  ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้รู้จักและเข้าเที่ยวมาเยี่ยมชมตำบลดอนเปาเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
 

 

ข้อมูล/ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา