โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแปรรูปฮอดเชิงสร้างสรรค์ ต.หางดง โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566 | โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกกำลัง 2

มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแปรรูปฮอดเชิงสร้างสรรค์ ต.หางดง โครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแปรรูปฮอดเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหางดง ของคณะนักศึกษาทีม Hottie คิดนอกกรอบ ในการนำเสนอแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าทอกระเหรี่ยง จากผ้าผืน ผ้าซิ่น เสื้อ เป็นกระเป๋าเจาะกลุ่มลูกค้า วัยรุ่น วัยทำงาน เพิ่มมูลค่าด้วยเรื่องราว Story ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ สร้าง start up คนรุ่นใหม่ ณ กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยงฮอด ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมี นางสาววิภาดา ปู่มุก หัวหน้ากลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยงฮอด พร้อมนำชมกระบวนการทอผ้ากระเหรี่ยงโดยสมาชิกของกลุ่มฯ

 

โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแปรรูปฮอดเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหางดง เป็นโครงการย่อยภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น (มทร.ล้านนา) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม ระหว่างเดือน มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2566 ของ ทีม Hottie คิดนอกกรอบ ประกอบด้วย นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 5 คน ลงพื้นที่เรียนรู้การทำงานผ่านกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นโดยใช้กลไกตัวกลางคือ โครงการเป็นตัวขับเคลื่อนให้สมาชิกมีโอกาสพัฒนากลุ่ม จัดการกลุ่มร่วมกัน เพิ่มศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแปรรูปเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยเน้นอัตลักษณ์ชนเผ่ากะเหลี่ยงโปลงในงานลายผ้า และเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มด้วยการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเข้าถึงของลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับ กลุ่มโอทอปผ้าทอกะเหรี่ยงฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงกลุ่ม  

 

ข้อมูล/ภาพ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา